VERENIGING VOOR EEN GEBOUW VOOR CHR. BELANGEN TE LINTELO

De Vereniging is opgericht in 1948 en heeft toen het Gebouw Wilhelmina gerealiseerd. Na enkele uitbreidingen en verbouwingen is Gebouw Wilhelmina in 2007 – 2008 verbouwd tot Kulturhus Lintelo en werd het eigendom van de opstallen bij een externe partij ondergebracht en verhuurd aan de Stichting Vrienden. 
Na een gift van de heer en mevrouw Beele aan de Stichting Vrienden kreeg de Vereniging de mogelijkheid (middels een hypothecaire lening van de Stichting Vrienden) in 2018 het eigendom van het Kulturhus Lintelo terug te brengen bij de Vereniging, en dus bij de leden.

De Vereniging heeft als doel het in stand houden van het Kulturhus Lintelo; een multifunctioneel gebouw voor de inwoners van Lintelo en omgeving. Het Kulturhus is het middelpunt van het bloeiende verenigingsleven in Lintelo en een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap en voor mensen buiten Lintelo.

De vereniging draait met vrijwilligers die geen beloning of vergoeding ontvangen en draagt bij aan de leefbaarheid in de buurtschap Lintelo. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er een aantal commissies die een uitvoerende taak hebben. De inkomsten die de Vereniging heeft bestaat uit huurinkomsten vanuit verhuur van zalen en sportzaal, pacht van de horecaondernemer.

WILT U LID WORDEN VAN DE VERENIGING?
Als lid van de vereniging hebt u stemrecht in de vergaderingen en beslist u mee over de toekomst van de Vereniging en het Kulturhus Lintelo. Lidmaatschap kost € 7,- voor alleenstaanden en € 12,50 voor paren. Contact ons: bestuurkulturhuslintelo@gmail.com

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat per mei 2023 uit de volgende personen:
Hendrien Vriezen (voorzitter)
Rick Somsen (penningmeester)
Sandra ter Horst (secretaris)
Martine Wensink (algemeen lid)
Benjamin Veldhuizen (algemeen lid)
Gerben Vaags (algemeen lid, contactpersoon technische commissie)