Stichting vrienden Kulturhus

De stichting Vrienden van Kulturhus Lintelo heeft als doel het in stand houden van het Kulturhus Lintelo; een multifunctioneel gebouw voor de inwoners van Lintelo en omgeving. Het Kulturhus is het middelpunt van het bloeiende verenigingsleven in Lintelo en een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap en voor mensen buiten Lintelo.

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen en in stand houden van het Kulturhus in Lintelo, inclusief sportzaal
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
    • het organiseren van activiteiten (o.a. sociaal, cultureel, maatschappelijk en sport)
    • het beschikbaar stellen van (sport)ruimte(n) voor soortgelijke activiteiten van derden
    • het verschaffen van financiële middelen en mogelijkheden ter instandhouding

De stichting draait met vrijwilligers die geen beloning of vergoeding ontvangen en draagt bij aan de leefbaarheid in de buurtschap Lintelo. Dit wordt gedaan middels het organiseren van diverse activiteiten in en om het Kulturhus. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er een aantal commissies die een uitvoerende taak hebben. De inkomsten die de stichting heeft bestaat uit huurinkomsten vanuit verhuur van zalen en sportzaal, opbrengsten van georganiseerde activiteiten, subsidies, donaties en sponsorgelden. Meer info over de werkwijze van de stichting vindt u in ons .

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per mei 2023 uit de volgende personen:
Benjamin Veldhuizen voorzitter)
Rick Somsen (penningmeester)
Sandra ter Horst (secretaris)
Bart Heusinkveld (algemeen lid)
Hilbert Somsen (algemeen lid)
Het bestuur is per mail rechtstreeks bereikbaar via bestuurkulturhuslintelo@gmail.com.

Daarnaast worden de uitvoerende taken verdeeld in commissies en werkgroepen; te weten:
Technische commissie
Activiteiten commissie
Jongeren (JOLO)
Kluswerkgroep
Werkgroep toekomstvisie

Beleidsplan 2019 – 2020

Het beleidsplan 2019 – 2020 inclusief meerjarenbegroting van de Stichting Vrienden van Kulturhus Lintelo vindt u hier.

Privacyverklaring
Via dit document laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, waarom en waarvoor.
Klik hier voor de privacyverklaring van het Kulturhus.

Wilt u een donatie doen aan de Stichting?

Het Kulturhus Lintelo is het kloppend hart voor de gemeenschap van Lintelo. Ja; de exploitatie van het Kulturhus is dekkend. En ja; we hebben de afgelopen tijd mooie evenementen weten te organiseren. Inderdaad; we zijn niet afhankelijk van subsidies van overheden. Daar zijn we trots op! Maar om nieuwe initiatieven te beginnen, of voor buitengewone inspanningen, hebben we steun nodig van donateurs, fondsen en bedrijven.
Uw bijdrage, eenmalig of regulier, is van harte welkom!

Helpt u ons om onze ambities te realiseren? Maak gebruik van dit formulier! Druk het af, vul het in stuur het toe of deponeer het in onze brievenbus aan de Schooldijk.

ANBI-status

De stichting Vrienden van Kulturhus Lintelo (KvK-nr. 09172727) heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling): giften die u doet aan een ANBI-instelling mogen fiscaal worden afgetrokken en de ANBI-instelling betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Het RSIN van de Stichting is 8182.03.158.

Jaarverslaglegging 2017

Activiteitenoverzicht 2017